Znanstveni sektor u BiH

Nadležnost u području visokog obrazovanja i znanosti je na razini entiteta Republike Srpske i Federacije BiH, a u Federaciji BiH dalje na razini županija. Koordinirajuću ulogu na razini zemlje ima Ministarstvo civilnih poslova BiH tj. koordinira aktivnosti nadležnih entitetskih tijela vlasti u ovom području i obavlja međunarodnu suradnju.  Kroz svoja dva sektora, Sektor za znanost i kulturu, kao i Sektor za obrazovanje, ovo Ministarstvo  obavlja  djelatnosti u pogledu koordinacije i praćenja  primjene međunarodnih sporazuma i strateških dokumenata u području obrazovanja i znanosti, sudjelovanja u radu međunarodnih organizacija u području obrazovanja i znanosti, sudjelovanje u programima Europske unije (FP7, COST, EUREKA, Erasmus Mundus i dr.) te  praćenje procesa europskih integracija.

U Federaciji Bosne i Hercegovine javna sveučilišta osnivaju  kantoni/županije , dok Ministarstvo prosvjete i znanosti Federacije BiH obavlja administrativne, stručne i druge poslove na razini entiteta, uključujući zaštitu autorskih prava i prava intelektualne svojine, i koordinaciju znanstvenih i istraživačkih aktivnosti. Kantonalna/županijska ministarstva u Federaciji reguliraju politiku obrazovanja i znanosti za svoje kantone/županije.

U Republici Srpskoj visoko obrazovanje i sektor znanosti regulirani su na razini entiteta od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS i Ministarstva  nauke i tehnologije RS. Ministarstvo nauke i tehnologije RS se bavi pitanjima znanosti i tehnologije u okviru RS-a i aktivno sudjeluje u distribuciji informacija u vezi sa istraživačkim fondovima (kao što je FP7) u području znanosti i tehnologije.

Kantonalne/županijske vlade, također, nadgledaju politiku sustava obrazovanja, financija i nadgledaju javne i privatne institucije visokog obrazovanja.

Brčko distrikt, kao posebna administrativna jedinica, također ima ovlaštenje za obrazovnu i znanstvenu politiku.

Institut za intelektualno vlasništvo BiH  nadležan je za područje prava intelektualne svojine u Bosni i Hercegovini.