Uvod iz strategije razvoja znanosti FBiH

Polazeći od općeprihvaćenog koncepta održivog razvoja Federacije Bosne i
Hercegovine, smatra se da značajnu ulogu imaju komparativne prednosti koje treba
transformisati u konkurentne prednosti. Ta konkurentna prednost ogleda se u tome da
jedna privreda ostvarene rezultate naučno-istraživačkog rada pretoči u nove
tehnologije, proizvodnju i upotrebu novih materijala, razvoj informacionih tehnologija,
obezbjeñenje zdrave hrane, čiste energije i vode, obezbjeñenje kvalitetnih usluga u
zdravstvu i usluga uopće.
Komparativna prednost pretpostavlja da će Federacija BiH imati koristi ako istražuje i
razvija resurse koje ima (pogotovo u oblastima gdje je efikasnija od drugih). Da bi
utvrdili komparativne prednosti izvršen je prikaz stečenih i prirodnih komparativnih
prednosti.
Posebna pažnja posvećena je poljoprivredi, jer je poljoprivredno zemljište opće dobro
i kao neobnovljiv resurs je jedno od najvažnijih dobara. Orijentacija Federacije BiH na
organizovanu i povećanu proizvodnju hrane uslovljava poseban ekonomski položaj
BiH u meñunarodnoj razmjeni (značajno izdvajanje novčanih sredstava za uvoz hrane
koje se mora dovesti u vezu sa našim nedovoljnim aktivnostima na razvojnim i
tehnološkim istraživanjima u poljoprivredi).
Veliki značaj za Federaciju BiH ima brzo obezbjeñenje, korisnih informacija o
geologiji, ekonomiji i okolišnim aspektima, strategije iskorištavanja mineralnih sirovina
na području Federacije BiH. Prema dosadašnjim saznanjima, na području Federacije
BiH, postoji značajan potencijal za istraživanje, eksploataciju, preradu i izvoz
mineralnih sirovina. Imajući ovo u vidu Federacija treba da ima kvalitetne naučne
informacije za izradu politike i donošenje ispravnih odluka o iskorištavanju mineralnih
sirovina.
Analizirani su resursi i potencijali koje predstavljaju raspoložive energetske mineralne
sirovine (ugalj, nafta i plin), nemetalične mineralne sirovine (industrijske mineralne
sirovine i grañevinski materijali), metalične mineralne sirovine (željezo, olovo, cink,
mangan, antimon, zlato, srebro, hrom, kobalt, živa, bakar, arsen, boksit i dr.), kao i
obnovljive mineralne sirovine (termalne, mineralne i termomineralne vode).
Električna energija, kao neophodan resurs za potrebe privrede i stanovništva, u
Federaciji BiH se proizvodi u termoelektranama i hidroelektranama, s tim da se jedan
dio i uvozi. Obnovljivi izvori energije u njenoj proizvodnji u Federaciji BiH su tek u fazi
istraživanja i projektiranja objekata za izgradnju (vjetar). Analizirani su i prezentirani
potencijali geotermalne energije, biomase, solarne energije. Trenutno su prisutne
aktivnosti istraživanja i ulaganja u hidro i termoelektrane koje pružaju velike
mogućnosti u izvozu električne energije, kao i kreiranju povoljnijih uslova poslovanja
domaćih proizvoñača.
Strategija razvoja nauke u FBiH za period 2011 – 2021. godina (nacrt) Prilog 4
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine (zasebna analiza samo za
nivo Federacije BiH ne bi bila relevantna, posebno kada je riječ o uvozu, i mogla bi
dovesti do pogrešnih zaključaka) pokazuje nivo (ne)iskorištenosti postojećih
komparativnih prednosti, kao i potencijal za njihovo bolje korištenje u budućnosti,
ukoliko se ispune neophodni uslovi.
* U izradi dokumenta su korišteni: „Studija energetskog sektora u Bosni i
Hercegovini“, „Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2009.
godinu“, analize i podaci Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Federalnog
zavoda za geologiju i drugih relevantnih domaćih i meñunarodnih institucija.

Izvor: Strategija razvoja nauke u FBiH za period 2011 – 2021. godina (nacrt) Prilog

Related Posts

Tags

Share This

Comments Closed