Natječaj za sufinanciranje boravaka i putovanja

Natječaj za sufinanciranje boravaka i putovanja u okviru suradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih znanstvenoistraživačkih projekata u okviru znanstvene i tehnologijske suradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2012. i 2013. godinu

Na temelju članka 4. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o znanstvenoj i tehnologijskoj suradnji, od 1. prosinca 2008. godine („Službeni glasnik BiH“,- Međunarodni ugovori;  broj 6/09) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

Natječaj

za sufinanciranje boravaka i putovanja u okviru suradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih znanstvenoistraživačkih projekata u okviru znanstvene i tehnologijske suradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2012. i 2013. godinu

Predmet natječaja

Predmet natječaja je sufinanciranje (do 14 dana) međusobnih posjeta (troškovi putovanja i boravka) istraživača iz BiH i istraživača iz Crne Gore koji će izvoditi zajedničke istraživačke projekte u 2012. i 2013. godini.

Kriteriji za odabir projekata

Kriteriji za odabir projekata za sufinanciranje su:

a)      značaj rezultata istraživanja za ekonomski i društveni razvoj Bosne i Hercegovine,

b)      znanstvena vrijednost i/ili primjenjivost istraživanja,

c)      potencijalna mogućnost za uključivanje u istraživačke projekte EU,

d)      upotrebljivost rezultata istraživanja u praksi, odnosno u ekonomiji zemlje,

e)      reference istraživačke skupine,

f)       uključivanje mladih istraživača,

g)      izvodljivost projekta.

Sve projektne aplikacije koje podnose aplikanti iz Bosne i Hercegovine moraju ispunjavati opće i posebne uvjete odredbi pravilnika/kriterija o sufinanciranju znanstvenih-istraživačkih projekata koje primjenjuju Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti (za aplikante s područja Federacije Bosne i Hercegovine) i Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Srpske (za aplikante s područja Republike Srpske), a na bazi kojih će biti vršeno i vrednovanje podnesenih projekata.

Vrijeme izvođenja zajedničkih projekata

Vrijeme izvođenja zajedničkih projekata je dvije godine.

Predviđeni termin početka rada na projektima je 1.4.2012. godine.

Prijava na natječaj

Prijava na natječaj se podnosi Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, putem entiteskih ministarstava nadležnih za znanost (Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske).

Prijava za natječaj treba da sadrži sljedeće elemente:

a)      naziv projekta,

b)      podatke o instituciji koja predlaže projekat,

c)      podatke o glavnim istraživačima na projektu iz Bosne i Hercegovine i iz Republike Crne Gore sa njihovim najznačajnijim publikacijama koje se odnose na sadržaj projekta, a objavljene su u posljednjih 5 godina,

d)      detaljan opis projekta sa očekivanim rezultatima,

e)      plan razmjene posjeta bosanskohercegovačkih i crnogorskih istraživača za svaku godinu projekta.

Prijave projekata na natječaj podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine www.mcp.gov.ba (link natječaji), odnosno entitetskih ministarstava znanosti www.fmon.gov.ba i www.vladars.net .

Istraživači iz Bosne i Hercegovine za sudjelovanje u zajedničkim projektima treba da obezbjede i pisanu suglasnost crnogorskog partnera na aplikacijskom obrascu.

Glavni istraživač u ime bosanskohercegovačke strane mora biti državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i zaposlenjem u nekoj od institucija koja se bavi znanstvenoistraživačkim radom.

Prijava na natječaj mora stići do 15. prosinca 2011. godine do 16 sati u prostorije Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, dr. Ante Starčevića bb , 88 0000 Mostar (za aplikante sa područja Federacije Bosne i Hercegovine) ili Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka (za aplikante sa područja Republike Srpske) s naznakom „Prijava za sufinanciranje zajedničkih znanstvenoistraživačkih projekata u okviru znanstvene i tehnologijske suradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore  za 2012. i 2013. godinu“.

Partneri iz Crne Gore  prijavu predaju u Crnoj Gori  u Ministarstvo znanosti ili Zavod za međunarodnu suradnju, Rimski trg b.b., 20000 Podgorica,  do 15. prosinca 2011. godine.

Zajedničko povjerenstvo Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti i Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske razmotrit će pristigle prijave i izvršiti odabir projekata koje će predložiti Mješovitom povjerenstvu BiH-CG za sufinanciranje.

Mješovito povjerenstvo za znanstveno-tehnologijsku suradnju između Bosne i Hercegovine i Crne Gore izvršit će izbor projekata i obim razmjena u okviru kojih će se sufinancirati boravci istraživača i njihova suradnja, a na bazi dostavljenih projektnih aplikacija na ovaj natječaj, o čemu će aplikanti biti obavješteni u siječnju 2012. godine.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment