Intenzivirati aktivnosti na donošenju Pravilnika o akademskim titulama i zvanjima

Održana sjednica Konferencije ministara obrazovanja u BiH. Ovo je bila prva sjednica tijela koje je formirano radi bolje koordinacije aktivnosti u području obrazovanja i usklađivanja djelovanja nadležnih ministarstava na svim razinama, od formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Ocijenjeno je da treba nastaviti aktivnosti koje su započete u prethodnom razdoblju, posebice kada je riječ o donošenju Pravilnika o akademskim titulama i zvanjima. Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović podsjetio je da raniji prijedlozi pravilnika nisu podržani od akademske zajednice u BiH te istakao da niko u BiH nema pravo da se igra sa sudbinama tisuća ljudi koji završavaju fakultete.

“Dva su ključna problema- zvanja nakon prvog ciklusa studija i ekvivalencija predbolonjskih i bolonjskih diploma“, rekao je ministar Nović. Ministri nadležni za obrazovanje u BiH formirali su radnu skupinu koju čine predstavnici ministarstava i javnih sveučilišta kako bi nastavili rad na ovom pitanju. Podržali su i Smjernice za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u BiH, te prihvatili Informaciju o aktivnostima u okviru BiH kopredsjedavanja Skupinom za praćenje napretka Bolonjskog procesa (BFUG). Predviđeno je da BiH krajem svibnja bude domaćin sastanka Upravnog odbora BFUG-a, a domaćini sastanaka u okviru kopredsjedavanja će biti i entitetska ministarstva obrazovanja.

Konferenciji ministara obrazovanja u BiH nazočio je zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH Renzo Davidi koji je istakao da je uklanjanje segregacije i diskriminacije u školama ključni prioritet za Europsku uniju.

Izvor: http://www.mcp.gov.ba

Leave a Comment